Polityka prywatności oraz RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Glas-Pak

Do kogo skierowana jest informacja?

Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych:
• Klientów i kontrahentów;
• Potencjalnych klientów;
• Odbiorców treści marketingowych;
• Osób działających w imieniu klientów;
i jest przekazywana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 ze zm.) - dalej RODO.

Dane administratora i kontakt do niego

Administratorem, czyli odpowiadającym za zapewnienie poufności Pani/a danych jest:
Glas-Pak
Adres: ul. Maszewska 22, 72-100 Goleniów
Telefon: +48 91 418 24 35, e-mail: zamowienia@glas-pak.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych

Dane przetwarzane są tylko na potrzeby odpowiedzi na zapytania złożone przez formularze kontaktowe na stronie glas-pak.pl. 

Prawa przysługujące na mocy RODO

Każdej osobie przysługuje prawo:
• Wycofania zgody, na podstawie której dane są przetwarzane;
• Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie, mailowo lub 
telefonicznie z Administratorem.

Prawo złożenia skargi

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do Prezesa UODO.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa, czy program do wysyłania poczty e-mail. Dane klientów oraz kontrahentów mogą być udostępnione do współpracującej kancelarii prawnej, biura rachunkowego, firmy windykacyjnej, firmy księgowej, operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Źródło danych i zakres udostępnianych danych

Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Jednakże dane osób działających w imieniu klientów i kontrahentów mogą być przekazywane Administratorowi w treści zawieranych umów lub zleceń. Zakres takich danych to imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy oraz służbowe dane kontaktowe. Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy  biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na naszej stronie internetowej.

Co możesz zrobić, żeby zmienić ustawienia plików cookies?

Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Musisz pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików cookies możesz uzyskać w menu swojej przeglądarki internetowej w sekcji ”pomoc”.

Bezpieczeństwo informacji

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Dlatego dokładamy starań, by chronić nasz serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy między innymi firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące i fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

Polityka prywatności partnerów

POLITYKA PRYWATNOŚCI GOOGLE

 

1. RODO

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych do świadczenia sprzedaży i obsługi zakupów:

 • Administratorem danych jest GLAS-PAK DARIUSZ POPIEL z siedzibą w Goleniowie (72-100) przy ul. Maszewskiej 22. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@glas-pak.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty e-mail i serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo-księgowe.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.
 • Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
 • Informujemy o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

 

 

 

 

 

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego:

 

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony mienia administratora, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 • Administratorem danych jest GLAS-PAK DARIUSZ POPIEL z siedzibą w Goleniowie (72-100) przy ul. Maszewskiej 22. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@glas-pak.pl.
 • Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES:

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu internetowego sklep.glas-pak.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: sklep.glas-pak.pl, zwanej dalej „Sklepem”.

SPIS TREŚCI

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH............................................................................................................................1

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE ...................................................................................................................................1

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI ..................................................................................................................................................................1

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ......................................................................2

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA .....................................................................2

§6. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH..................................................................................................................................................................2

§7. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE..........................................................................................2

§8. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE..................................................................................................4

§9. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE ............................................................................................................................................................................4

§10. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH ........................................................................................................................................................4

§11. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI ..................................................................................................................5

§12. PAMIĘĆ PODRĘCZNA......................................................................................................................................................................................................5

§13. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA.........................................................................................5

§14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.....................................................................................................................................5

 

 • §1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Dariusz Popiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Glas-Pak Dariusz Popiel, z siedzibą w Goleniowie (72-100) przy ul. Maszewskiej 22 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 8560002085 oraz REGON 005464313.
 • Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 914 182 435 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@glas-pak.pl..
 • §2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
 • Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:
 • • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
 • §3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI
 • 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
 • 2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 • 3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 • 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 • 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu, dostawcy usług bankowych.
 • §4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO
 • 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.
 • 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 • 3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
 • 4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
 • 6. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej.
 • §5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
 • 1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
 • • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 • • typ i język przeglądarki,
 • • data i godzina zapytania,
 • • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
 • • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
 • • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
 • 2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
 • 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 • 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 • 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
 • 7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca.
 • §6. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
 • Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:
 • • Dostawca usług przewozowych / kurierzy: InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; Geodis Road Network Sp. z o.o., Składowa 1, 62-023 Koninko; "Rohlig Suus Logistics S.A.", ul. Równoległa 4 A, 02-235 Warszawa.
 • • Hostingodawca: Cyber_Folks S.A., ul Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 • • Dostawca usług poczty elektronicznej: Cyber_Folks S.A., ul Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 • • Dostawca usług księgowych: Mamzer Krystyna Biuro Rachunkowe, ul. I Brygady Legionów 11/5, 72-100 Goleniów.
 • • Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin.
 • • Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.
 • • Dostawca usług bankowych: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa; Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.
 • §7. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
 • Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo dostępu do danych
 • Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:
 • • celach przetwarzania,
 • • kategoriach odnośnych danych,
 • • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • • prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • • źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
 • • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
 • Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.
 • Prawo do sprostowania danych
 • Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
 • Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • • wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,
 • • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 • • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 • Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
 • Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
 • • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,
 • • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie. Prawo do wniesienia skargi Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 • §8. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
 • Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
 • W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:
 • • na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
 • • w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • Prawo do sprzeciwu
 • W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 • Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:
 • • ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub
 • • podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.
 • §9. PLIKI COOKIES - WPROWADZENIE
 • Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
 • Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:
 • • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
 • • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
 • • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
 • Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
 • • nasze pliki cookies,
 • • pliki cookies podmiotów trzecich.
 • §10.PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
 • Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:
 • • uwierzytelnianie dostępu,
 • • utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
 • • zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi,
 • • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
 • • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.
 • Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Sklepu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.
 • §11.ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
 • Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.
 • Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
 • • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
 • • za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.
 • §12.PAMIĘĆ PODRĘCZNA
 • Kiedy korzystasz ze strony internetowej Sklepu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Sklepu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.
 • §13.ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
 • Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.
 • §14.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
 • 1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 • 2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
 • 3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Sklepu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
Skontaktuj się z nami!

Wypełnij krótki formularz i określ swoje potrzeby, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń teraz:

91 418 24 35