GLAS-PAK

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług sprzedaży wysyłkowej przez Sprzedawcę.
 2. Ze Sprzedawcą można skontaktować się:
  • pocztą: GLAS-PAK DARIUSZ POPIEL, z siedzibą w Goleniowie (72-100) przy ul. Maszewska 22
  • pocztą elektroniczną: zamowienia@glas-pak.pl

  • telefonicznie: 914182435
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://glas-pak.pl/kontakt/
 3. Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Sprzedaż
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę Sprzedaży Towarów na odległość.
 2. Towary są każdorazowo przedstawione w ofercie sporządzonej na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego, zgodnie z §3 Regulaminu.
 3. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich zgodnie z §5 Regulaminu, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów, zgodnie z §4 Regulaminu.
 4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 5. Termin wydania Towarów wynosi 5 dni roboczych, powiększone o termin doręczenia, wynoszący najczęściej 1 dzień roboczy od momentu odebrania przesyłki przez Przewoźnika.
 6. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 1. Zamówienia
 1. Zamówienia są realizowane na podstawie zapytań ofertowych Klientów oraz następnie sporządzonej przez Sprzedawcę oferty.
 2. Zapytania ofertowe można składać:
  1. poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: https://glas-pak.pl/kontakt/
  2. poprzez wiadomość przesłaną pod adres e-mail: zamowienia@glas-pak.pl
  3. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 91 418 24 35
 3. W trakcie składania zapytania ofertowego, Klient jest zobowiązany podać:
  1. imię i nazwisko, numer NIP oraz adres do doręczenia Towarów,
  2. dane kontaktowe zawierające adres e-mail oraz numer telefonu,
 4. Po otrzymaniu zapytania ofertowego przez Sprzedawcę, następuje sporządzenie oferty.
 5. Oferta zostaje przesłana w wiadomości e-mail, w formie faktury proforma, wraz z niniejszym Regulaminem.
 6. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia poprzez opłacenie otrzymanej faktury proforma.
 7. Przyjęcie oferty Sprzedawcy dokonane przez Klienta z zastrzeżeniem zmiany poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Sprzedawcę w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Sprzedawcę.

 1. Płatności
 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, zamieszczonego w ofercie Sprzedawcy.
 2. Ceny podane w ofercie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnych podatków.
 3. Koszty transakcji i dostawy Towaru ponosi Klient.
 4. Sprzedawca umożliwia uiszczenie płatności z tytułu świadczonych usług Sprzedaży przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności w terminie 2 dni od otrzymania faktury proforma.
 6. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  2. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy z którego nastąpiła uprzednia zapłata.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Dostawa
  1. Wydanie Towarów odbywa się pod adres podany przez Klienta, za pośrednictwem Przewoźnika:
   1. InPost Sp. z o.o.
   2. Geodis Road Network Sp. z o.o.
   3. Rohlig Suus Logistics S.A.
  2. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy są zamieszczone w ofercie.
  3. Termin dostawy Towarów do Klienta wynosi zwykle 1 dzień roboczy. Do podanego terminu należy doliczyć termin realizacji wydania Towarów Przewoźnikowi, wynoszący 5 dni roboczych od daty opłacenia faktury proforma.
  4. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. 
  5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
  6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
  7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki rekomendujemy zgłosić reklamację bezpośrednio do Przewoźnika – najlepiej spisać z Przewoźnikiem protokół stanu przesyłki, lub skontaktować się ze Sprzedawcą. Przy dostawie Paczkomatem rekomendujemy, aby pokazać uszkodzenia pod kamerą monitoringu Paczkomatu; umieścić uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę w tej samej skrytce Paczkomatu, w której się znajdowała i zamknąć tę skrytkę, zgodnie z komunikatami na ekranie Paczkomatu. Następnie należy zgłosić reklamację właścicielowi danego paczkomatu, zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu lub Sprzedawcy.

 1. Reklamacje – niezgodność z umową
 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43 b) i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 4. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru będącego rzeczą, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 7. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca na swój koszt dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

 1. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
  1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
   2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
   3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
   4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
  3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 1. Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Od umowy można odstąpić, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 4.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przetwarzamy dane osobowe niezbędne w celu sporządzenia oferty oraz realizacji zawartej umowy, a następnie w celu realizacji obowiązków podatkowych.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) oraz c) RODO.
 3. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 5. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, Klienci mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
 7. Odbiorcami tych danych są dostawcy usług przewozowych, nasz hostingodawca, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, a także banki. Szczegółowe dane odbiorców znajduję się w art. 6 polityki prywatności, dostępnej na stronie internetowej
  • Dostawca usług przewozowych / kurierzy: InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; Geodis Road Network Sp. z o.o., Składowa 1, 62-023 Koninko; "Rohlig Suus Logistics S.A.", ul. Równoległa 4 A, 02-235 Warszawa.
  • Hostingodawca: Cyber_Folks S.A., ul Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
  • Dostawca usług poczty elektronicznej: Cyber_Folks S.A., ul Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
  • Dostawca usług księgowych: Mamzer Krystyna Biuro Rachunkowe, ul. I Brygady Legionów 11/5, 72-100 Goleniów.
  • Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: Asseco Business Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin.
  • Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.
  • Dostawca usług bankowych: Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa; Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 3. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nienależyte świadczenie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. Konsument nie może się ich zrzec.
 8. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta.
 9. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 1. Definicje użyte w regulaminie

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Klient będący przedsiębiorcą, dokonujący zamówienia Towarów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług sprzedaży wysyłkowej przez Sprzedawcę na rzecz Klientów.

Sprzedawca to Dariusz Popiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLAS-PAK DARIUSZ POPIEL, z siedzibą w Goleniowie (72-100) przy ul. Maszewska 22, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 8560002085 oraz REGON 005464313. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 914182435 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@glas-pak.pl.

Sprzedaż to usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w ofercie w celu Sprzedaży.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Mogą Państwo odstąpić od umowy zawartej z nami w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: GLAS-PAK DARIUSZ POPIEL, ul. Maszewska 22, 72-100 Goleniów, e-mail: biuro@glas-pak.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do Regulaminu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy na rachunek bankowy, z którego uiszczono płatność. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres GLAS-PAK DARIUSZ POPIEL, ul. Maszewska 22, 72-100 Goleniów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 200,00 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: GLAS-PAK DARIUSZ POPIEL, ul. Maszewska 22, 72-100 Goleniów | biuro@glas-pak.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Adres:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Podpis:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: GLAS-PAK DARIUSZ POPIEL, ul. Maszewska 22, 72-100 Goleniów

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Adres Klienta:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Nr telefonu Klienta:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Adres e-mail Klienta:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy umowy sprzedaży z dnia:

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
 • umowy o świadczenie innej usługi:
 • inne:

Reklamacja dotyczy towaru/ów:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

_________________________________________________________________________________________________________________________

Opis problemu:

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji:

 • usunięcie wady towaru lub usługi
 • wymiana towaru na wolny od wad
 • obniżenie ceny towaru
 • odstąpienie od umowy

                                                              

Podpis składającego:

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij krótki formularz i określ swoje potrzeby, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą lub zadzwoń teraz:

91 418 24 35